Acest site este în versiune beta. Versiunea anterioară poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro

Consilii consultative MEN

Direcţia Învatamânt Superior are un rol important în asigurarea expertizei de specialitate și suportului administrativ și logistic al activităților executive ale urmatoarelor consilii consultative ale MEN.
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) este un organism consultativ la nivel național care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.

În calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educatiei Naționale dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România.
Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Misiune: formularea de propuneri către ministrul Educației Naționale privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România.

Atribuții:
  • propune metodologia de finanțare a universităților și stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii
  • verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către universități și face propuneri pentru finanțarea complementară a universităților pe baza de proiecte instituționale
  • prezintă anual Ministerului Educației Naționale un raport privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun- acest raport este public.
Informații suplimentare pot fi accesate la adresa www.cnfis.ro

Consiliul Național de Statistică si Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, care își desfașoară activitatea în conformitate cu prevederile OMENCS 6145/21.12.2016.  

Atribuții:
  • elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii
  • solicită instituțiilor de învățământ superior, prin intermediul Ministerului Educației Naționale, datele oficiale corespunzatoare indicatorilor de monitorizare, date ce privesc, fară a fi limitate la programele de studii, evoluția efectivelor de studenți, absolvenți, cadre didactice, date financiare și politici instituționale
  • elaboreaza studii, analize și prognoze privind evoluția sistemului de învățământ superior și corelarea acestuia cu dinamica pieței muncii, precum și cu tendințele generale ale evoluției sociale
  • coordonează implementarea instrumentelor electronice referitoare la învățământul superior din cadrul Sistemului Integrat Național Educațional (SINED)
  • colaborează cu Institutul Național de Statistică pentru elaborarea indicatorilor de monitorizare a învățământului superior sistemic, precum și cu Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) pentru elaborarea indicatorilor de calitate pentru evaluarea performanțelor instituțiilor de învățământ superior
  • MEN publică anual sistemul de indicatori, la propunerea CNSPIS.
Componența nominală a CNSPIS conform OMENCS 6110/16.12.2016.

Secretariatul tehnic al CNSPIS este asigurat de UEFISCDI.

Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnspis.ro
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației Naționale conform art.1 din Anexa la OMENCS nr. 3482/24.03.2016.

Regulamentul CNATDCU conform OMENCS nr. 3482/24.03.2016.
Componența nominală a CNATDCU conform OMENCS nr. 4106/10.06.2016

Secretariatul tehnic al CNATDCU este asigurat de compartimente de specialitate din MENCS.
E-mail: cnatdcu@gov.edu.ro

Bugetul CNATDCU este gestionat de UEFISCDI conform art. 21, capitolul V - Dispoziții finale din Anexa la OMENCS 3482/24.03.2016.

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și indiferent de data acordării titlului de doctor și anexele sale, se depun și se înregistrează oficial la UEFISCDI, conform art. 3, Anexa 2 din OMENCS 3482/24.03.2016

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Cod 010362, București
E-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro


În perioada februarie 2011 - septembrie 2012 activitatea CNATDCU a fost desfășurată conform OMECTS nr. 3759/9.02.2011

Secretariatul tehnic al CNATDCU a fost asigurat de UEFISCDI.

Informații suplimentare pot fi accesate la www.cnatdcu.ro
Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU) este un organism consultativ la nivel național, care își desfașoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.
CNBU are în atributii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonarea sistemului de biblioteci din învățământul superior.
https://uefiscdi.ro/consilii-consultative-men
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 3.0231, O: 396]